سبد خرید شما خلی است
خانه / زیستفا
پرک صبحانه جو دوسر 25 کیلوگرم پک وارداتی ، محصول اسپانیا

2021/07/13

پرک صبحانه جو دوسر زیستفا 25 کیلوگرم پک وارداتی ، محصول اسپانیا


مقدار سهم غذایی در 100 گرم از جو دوسر پرک – صبحانه کالری 370 کیلو کالری فیبر 19 گرم پروتئین 13... ادامه مطلب

جودوسر پرک درشت 25 کیلوگرم

2021/07/13

جودوسر پرک درشت زیستفا 25 کیلوگرم پک وارداتی ، محصول اسپانیا


مقدار سهم غذایی در 100 گرم از جو دوسر پرک سبوس دار   کالری 370 کیلو کالری فیبر 19 گرم پروتئین 13... ادامه مطلب

آرد جو دو سر سبوس دار 25 کیلو گرمی

2021/07/13

آرد جودوسر سبوس دار زیستفا پک کامل ،25 کیلو گرم


مقدار سهم غذایی در 100 گرم از آرد جو دوسر سبوس دار   کالری 370 کیلو کالری فیبر 19 گرم پروتئین 13... ادامه مطلب

جو دوسر سبوس دار بسته 600 گرمی

2021/05/15

جو دوسر سبوس دار بسته 600 گرمی


مقدار سهم غذایی در 100 گرم از جو دوسر سبوس دار   کالری 370 کیلو کالری فیبر 19 گرم پروتئین 13... ادامه مطلب

جو دوسر سبوس دار بسته 300 گرمی

2021/05/15

جو دوسر سبوس دار بسته 300 گرمی


مقدار سهم غذایی در 100 گرم از جو دوسر سبوس دار   کالری 370 کیلو کالری فیبر 19 گرم پروتئین 13... ادامه مطلب

جو دوسر پرک سبوس دار بسته 300 گرمی

2021/05/15

جو دوسر پرک سبوس دار بسته 300 گرمی


مقدار سهم غذایی در 100 گرم از جو دوسر پرک سبوس دار   کالری 370 کیلو کالری فیبر 19 گرم پروتئین 13... ادامه مطلب

جو دوسر پرک سبوس دار بسته 600 گرمی

2021/05/15

جو دوسر پرک سبوس دار بسته 600 گرمی


مقدار سهم غذایی در 100 گرم از جو دوسر پرک سبوس دار   کالری 370 کیلو کالری فیبر 19 گرم پروتئین 13... ادامه مطلب

جو دوسر پرک صبحانه بسته 600 گرمی

2021/05/15

جو دوسر پرک صبحانه بسته 600 گرمی


مقدار سهم غذایی در 100 گرم از جو دوسر پرک - صبحانه کالری 370 کیلو کالری فیبر 19 گرم پروتئین 13... ادامه مطلب

جو دوسر پرک صبحانه بسته 300 گرمی

2021/05/12

جو دوسر پرک صبحانه بسته 300 گرمی


مقدار سهم غذایی در 100 گرم از جو دوسر پرک - صبحانه کالری 370 کیلو کالری فیبر 19 گرم پروتئین 13... ادامه مطلب

چیا سیاه بسته 1000 گرمی

2021/05/12

چیا سیاه بسته 1000 گرمی


مقدار سهم غذایی در 100 گرم از چیا سیاه کالری 490 کیلو کالری فیبر 34.4 گرم پروتئین 16.54... ادامه مطلب

چیا سیاه بسته 250 گرمی

2021/05/12

چیا سیاه بسته 250 گرمی


مقدار سهم غذایی در 100 گرم از چیا سیاه کالری 490 کیلو کالری فیبر 34.4 گرم پروتئین 16.54... ادامه مطلب

چیا سفید بسته 1000 گرمی

2021/05/12

چیا سفید بسته 1000 گرمی


مقدار سهم غذایی در 100 گرم از چیا سفید کالری 490 کیلو کالری فیبر 34.4 گرم پروتئین 16.54... ادامه مطلب

چیا سفید بسته 250 گرمی

2021/05/12

چیا سفید بسته 250 گرمی


مقدار سهم غذایی در 100 گرم از چیا سفید کالری 490 کیلو کالری فیبر 34.4 گرم پروتئین 16.54... ادامه مطلب

کینوا قرمز بسته 1000 گرمی

2021/05/12

کینوا قرمز بسته 1000 گرمی


مقدار سهم غذایی در 100 گرم از کینوا قرمز کالری 120 کیلو کالری پروتئین 14 گرم کربوهیدرات 65... ادامه مطلب

کینوا قرمز بسته 250 گرمی

2021/05/10

کینوا قرمز بسته 250 گرمی


مقدار سهم غذایی در 100 گرم از کینوا قرمز کالری 120 کیلو کالری پروتئین 14 گرم کربوهیدرات 65... ادامه مطلب

کینوا سیاه بسته 1000 گرمی

2021/05/10

کینوا سیاه بسته 1000 گرمی


مقدار سهم غذایی در 100 گرم از کینوا سیاه کالری 120 کیلو کالری پروتئین 14 گرم کربوهیدرات 65... ادامه مطلب

کینوا سفید بسته 1000 گرمی

2021/05/10

کینوا سفید بسته 1000 گرمی


مقدار سهم غذایی در 100 گرم از کینوا سفید کالری 120 کیلو کالری پروتئین 14 گرم کربوهیدرات 65... ادامه مطلب

کینوا سیاه بسته 250 گرمی

2021/05/10

کینوا سیاه بسته 250 گرمی


مقدار سهم غذایی در 100 گرم از کینوا سیاه کالری 120 کیلو کالری پروتئین 14 گرم کربوهیدرات 65... ادامه مطلب

کینوا سفید بسته 250 گرمی

2021/05/10

کینوا سفید بسته 250 گرمی


مقدار سهم غذایی در 100 گرم از کینوا سفید کالری 120 کیلو کالری پروتئین 14 گرم کربوهیدرات 65... ادامه مطلب

s